MASARYK a 28. ŘÍJEN 1918

69 roků stár, celým národem uznáván, vrací se T.G. Masaryk z ciziny, vítáncelým národem. 20.  prosince 1918 necelé dva měsíce po 28. říjnu 1918 přijíždí z dlouhé Odyzeovské cesty domů. Za hranicemi usiloval o samostatnost Československého státu. Společně se svými spolupracovníky za hranicemi Rakousko-Uherska a za podpory legií utvořených ze zajatců a českých občanů v zahraničí, vracel se domů. Dosáhl svého cíle, republika byla svobodná. Již 22. prosince 1918 promluvil k Národnímu shromáždění a pronesl tento projev:
„Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvaleného,vláda věcí tvých k tobě zase se navrátí o lide český. A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem po předcích svých byla zdědila a přes těžké a nesnadné časy přechovala, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci synů mých a požehnání boží rozhojnění jsem přijala, to všecko tobě odkazuji."
Proroctví – modlitba Komenského se vyplnila doslova. Dosáhli jsme svého cíle. Velké oběti na životech nevyšly nadarmo. Dále T.G.M. říká: „Tvrdím a hlásám, že blaho státu a lidu vyžaduje vzdělání a vzájemnost občanstva. Demokratická republika musí harmonicky spojit všechny občany, ať se řídíme náboženstvím a názory světovými ať náležíme k různým národům a stranám. Všichni se musíme spojit ke spolupráci. Demokratický stát má své přední oprávnění, uznání svého vlastního občanstva. Musí každým slušným občanem býti chtěn."
Příčiny slabosti demokracie spatřoval T.G.M. jednak v nedostatečné přípravě voličů, jednak v selhání inteligence. Cestu k nápravě odvozoval z diagnózy. O demokraciinestačí jen mluvit. Je nutno jí žít. „Žijte podle svého přesvědčení. Mluvte pravdu a nekraďte" /řekl v rozhovoru s americkým novinářem/.
T.G.Masaryk byl a zůstal až do konce života demokrat nejen jako filozof, ale i jako politik. Svůj názor na demokracii vyjádřil takto:
Nejhlubší argument pro demokracii je víra v člověka, v jeho hodnotu, jeho duchovnost a v nesmrtelnou duši. To je pravá metafyzická rovnost. Eticky je demokracie zdůvodněna jako politické uskutečňování lásky k bližnímu. Demokracie není jen forma státní, není jen tím co je napsáno v ústavách. Demokracie je názor na život. Spočívá v důvěře v lidí, lidskost a lidství. A není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry. Demokratický ideál není jen politický, je i sociální a hospodářský. Demokracie po stránce sociální znamená překonání degradující bědnosti. V republice v demokracii nesmí být možné, aby jednotlivci a stavy vykořisťovali své spoluobčany. V demokracii člověk člověku nesmí být prostředkem. Máme na světě pomáhat k uskutečňování řádu božího.
Jak jej viděli:
F.L.Rieger:
Je mezi realisty nejonačejší. Nelže, je přímý a statný. Má kouzlo individuality, které k sobě pojí jiné, jež podřizuje vůli své a z nichž dělá stoupence své horlivosti.
B.H.Bruce Lockhart:
Masaryk byl největší morální silou za svých dnů. Neznal dobrého cíle k němuž by vedly špatné prostředky
Ferdinand Peroutka:
Masaryk byl teoretik, analytik, buřič pro pravdu a právo.

                                                                                                     Jaroslav Rozhoň